Register- och dataskyddsbeskrivning

Detta är register- och dataskyddsbeskrivning för Sinnet F:ma (FO-nummer 3376694-2) enligt personuppgiftslagen (10§, 24§) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Formulerats 13.8.2023. Uppdaterad 18.9.2023.

Registeransvarig

Sinnet F:ma (FO-nummer 3376694-2)
Telefon 050 4646 670
kitta@sinnet.fi
www.sinnet.fi

Nätsidan relaterad till registret

www.sinnet.fi

Registrets namn och syfte

Sinnet F:ma kundregister enligt personuppgiftslagen.

Rättslig grund och syftet med behandling av personuppgifter 

Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter är samtycke, ett berättigat intresse eller ett avtal som den registrerade är part i.

Personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter för följande ändamål:

 • den registrerades samtycke till behandling av personuppgifter
 • avtal, där registrerad är part 
 • uppfyllande av den registeransvariges lagstadgade skyldigheter
 • upprätthållande av kundrelationer
 • tillhandahålla och producera registrarens tjänster till kunder
 • fakturering för tjänster och bevakning av betalningar enligt avtalen

Registrets datainnehålla

Registret kan innehålla följande insamlade och lagrade personuppgifter:

 • personens namn och kontaktuppgifter
 • faktureringsuppgifter
 • ytterligare information relaterad till beställda tjänster eller kundrelationen

Sinnet F:ma (hädanefter ”företaget”) hänvisar i detta registerutlåtande och integritetspolicy till användaren, med vilket företaget avser de personer, kunder, företag, gemenskaper, entreprenörer och media som besöker nätsidan. Information bevaras endast så länge som det är ändamålsenligt för att hantera kundrelationen eller den grundar sig på lagen om lagring av information och kvitton.

Samtal mellan kunden och företaget dokumenteras inte och alla samtal är konfidentiella.

Information gällande betaltjänster

Företagets faktureringsuppgifter lagras i bokföringsprogrammet och endast ägaren till företaget och bokförningskontoret har rätt att använda dem. Information lagras endast så länge som den baseras på t.ex. till bokföringslagen om förvaring av verifikationer. Kund- och faktureringsinformation skyddas med användarnamn och lösenord och finns på servrar som övervakas och skyddas av bokföringskontoret.

Regelrätta datakällor

Data som lagras i registret samlas från kunden själv med dennes samtycke via bokningsformuläret på hemsidan, personligen, via e-post, per telefon eller genom kontakter via sociala medier. Information kan också erhållas med hjälp av cookies eller annan liknande teknik.

Regelrätt överlåtelse av data och överförning av data utanför EU eller EES

Data som samlas in i registret används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering. Utgångspunkten är att information lämnas inte ut till tredje part. Information överförs inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Data lämnas inte ut utanför företaget för marknadsföring, försäljning, åsikts- eller marknadsundersökningsändamål. Uppgifter kan dock lämnas ut till myndigheterna, till exempel utifrån ett krav som grundar sig på lag, om det i terapisituationen blir tydligt att klienten är ett hot mot sig själv eller andra. Registret lagras i informationssystemet och är skyddat och placerat på ett sådant sätt att obehöriga inte har tillgång till registeruppgifterna.

Principer för registrets skydd

Vi behandlar personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning och Finlands nationell lagstiftning. Varsamhet iakttas vid behandling av registret och de uppgifter som behandlas med hjälp av informationssystem är ordentligt skyddade. Endast de anställda som behöver den aktuella informationen i sina arbetsuppgifter har tillgång till registret som finns i systemet. Man kan bara logga in i systemet med personlig användarnamn och lösenord. Informationen samlas in i databaser som skyddas av brandväggar, lösenord eller andra tekniska medel. Personalen är föremål för absolut tystnadsplikt. Tillgång till data kräver ett lösenord eller ett användarnamn och lösenord. Informationen som finns i registret som lagras i systemet är tillgänglig och endast ägaren till företaget är behörig att använda den. Endast ägaren till företaget och bokföringskontoret har tillgång och rätt att använda fakturerings- ja bokföringsinformation. Fakturerings- och bokföringsuppgifter skyddas av bokföringskontoret.

Rätt att granska och rätt att kräva korrigering av information (Personuppgiftslagen 26§) samt andra rättigheter som rör behandling av personuppgifter

Användaren av hemsidan har följande rättigheter:

 • Få information om dina personuppgifter
 • Begränsa behandlingen av uppgifter om sig själv i företaget
 • Rätta uppgifter om sig själva som de anser vara felaktiga
 • Rätten att bli bortglömd
 • Rätten att återkalla tidigare lämnat samtycke angående behandlingen av dina uppgifter
 • Dataöverföringsrätt

Enligt 26 § personuppgiftslagen har användaren i registret rätt att granska vilka uppgifter om hen som har lagrats i registret. I förfrågan ska det framgå att begäran avser registeruppgifterna i Sinnet F:mas kundregister. I förfrågan ska personen uppge sitt namn och kontaktuppgifter. Förfrågan ska skickas skriftligt och undertecknad till registeransvarige per e-post till kitta@sinnet.fi. Vi rekommenderar att använda formuläret som finns tillgängligt på dataskyddsombudets hemsida. Registeransvarig kan vid behov begära att den person som gör förfrågan styrker sin identitet. 

Om det finns fel i uppgifterna kan användaren skicka en begäran om att rätta felet till registrets kontaktperson. Begäran om rättelse ska alltid göras skriftligen. Begäran ska motiveras och preciseras vilka uppgifter som krävs för att rättas, vad användaren tycker är korrekta uppgifter och hur rättelse begärs. Registeransvarig kan vid behov begära att den person som gör förfrågan styrker sin identitet. 

Användaren har rätt att förbjuda registreransvarige att behandla uppgifterna om hen för direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring samt marknads- och opinionsundersökningar.

Anmälan av överträdelser

Eftersom ingen dataöverföringsmetod på internet eller elektroniskt lagringsformat är helt säkert, kan inte heller företaget garantera fullständig säkerhet. Om företaget får kännedom om ett datasäkerhetsbrott kommer företaget att meddela de berörda användarna så att de kan vidta nödvändiga åtgärder. Företaget åtar sig att informera sina kunder om alla frågor som rör säkerheten för deras konton och att förse dem med all nödvändig information för att de ska kunna fullgöra sina lagstadgade rapporteringsskyldigheter.

Användaransvar

Att hålla användarens data säker kräver också omsorg från användaren själv. Användaren säkerställer datasäkerheten för sina egna konton genom att använda tillräckligt komplexa lösenord, ändra dem regelbundet och lagra dem på rätt sätt. Användaren måste också säkerställa säkerheten för sina egna enheter.

Säkerhet för minderåriga

Företagets betaltjänster är inte avsedda för minderåriga, det vill säga personer under 18 år. Minderåriga får dock använda betaltjänster om deras föräldrar godkänner användningen av tjänsten och betalar för tjänsten på den minderåriges vägnar. Företaget samlar inte medvetet in personuppgifter om minderåriga.

Länkar till tredje parts hemsidor

Företagets hemsida kan innehålla länkar till tredje parts hemsidor. De länkade nätsidorna är inte under företagets kontroll, och den är inte ansvarigt för innehållet eller länkarna som finns på tredje parts nätsidor. Om användaren går till en länkad nätsida bör hen bekanta sig med dataskydd för den nätsidan, insamlingen av cookies och andra tillämpliga användarvillkor innan andvändning av tjänsten eller webbplatsen.

Ändring av dataskydd och registerutlåtande

Företagets dataskydd och registerutlåtande kontrolleras och uppdateras vid behov två gånger per år. Ändringar kommer att meddelas omedelbart i och med uppdateringen. Genom att använda hemsidan accepterar du automatiskt det nya dataskydds- och registerutdraget. Om du inte accepterar dem måste du sluta använda sidorna omedelbart.

Andra möjliga rättigheter

Användaren har rätt att framföra klagomål ifall användaren är missnöjd med hanteringen av det klagomål som skickas till företaget. Klagomålet riktas till Dataombudsmannens byrå: https://tietosuoja.fi/sv/kontaktuppgifter tietosuoja@om.fi

Tilläggsinformation

För frågor angående registret kan du kontakta oss via e-post kitta@sinnet.fi.